Prava i obaveze

USLOVI KORIŠĆENJA

Internet sajt OglasiVozilo.com je informacioni servis koji se nalazi na Internet adresi http://www.oglasivozilo.com i predstavlja uslugu informacionog društva (u daljem tekstu: Servis) koju pruža GEA I.S. AGENCIJA ZA KOMPJUTERSKU OBRADU PODATAKA, NOVI SAD, Kornelija Stankovića 19, matični broj: 54766742, PIB: 101654107 (u daljem tekstu: Agencija).
Servis je namenjen uspostavljanju međusobnog kontakta i posredovanju između lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću.
Agencija Vam omogućava korišćenje usluge informacionog društva i sadržaja Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja Servisa (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja).
Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve usluge i sav sadržaj navedenog Servisa kao i svih sa njim povezanih servisa.
Agencija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, autorskih prava kao i dobrih poslovnih običaja, u svemu u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zlopuotrebom usluga koje pruža Agencija i kršenjem Uslova korišćenja.

1. INTEGRITET SERVISA
Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između Agencije i svakog pojedinog korisnika Servisa, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem navedenog servisa.
Servis je namenjen oglašavanju poljoprivrednika, i robe i usluga povezanih sa poljoprivredom.
Za postavljanje oglasa na Servise potrebno je da se korisnik registruje. Jedan korisnik može imati samo jedan registrovani nalog na Servisu.
Sav sadržaj koji korisnici Servisa, kao što su tekstovi, slike, linkovi i drugi sadržaj koji unose na Servis, mora biti tačan, ispravan i verodostojan. Za tačnost na taj način unetog sadržaja, isključivu odgovornost imaju korisnici koji su sadržaj uneli, u skladu sa propisima Republike Srbije.

2. ZAŠTITA PRAVA
Agencija će u svakoj pojedinoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti i autorskog prava svim licima koji imaju ostvarivati svoj pravni interes ili čije je pravo povređeno, tako što će bez odlaganja:
•    na zahtev ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, i sačuvati ga u elektronskoj formi za potrebe bilo kog postupka koji bi mogao biti pokrenut, a u svrhu obezbeđenja dokaza, veštačenja i slično;
•    nadležnom organu ili oštećenom licu, dostaviti podatke koje poseduje o korisniku koji krši neko od navedenih prava, ili drugih prava;
sve navedeno u skladu sa zakonima Republike Srbije.

3. AUTORSKO PRAVO

Agencija zadržava sva autorska prava na Servisu i na pojedinim elementima koji ga čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, korisnički interfejs, podaci i baze podataka, i programski kod. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Agencije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.
Servis sadrži i elemente na kojima isključiva autorska prava imaju druga lica kao što su sadržaji korisnika, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci autorskih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu ili je dostupan putem Servisa.
    Postavljanjem Vašeg sadržaja (teksta i/ili slike u vidu oglasne poruke i/ili bilo kog autorskog dela) na ovaj Servis, saglasni ste da isti postanu vidljivi svakom posetiocu, odnosno korisniku. Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa Servisa je dozvoljeno samo uz izričitu prethodnu saglasnost Agencije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa internet stranice Agencije.
Agencija zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa Servisa kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja uz primenu dobrih poslovnih običaja. Agencija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi ogvornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

4. OGLAŠAVANJE
Oglašavanje na Servisu je moguće na način i pod uslovima propisanim ovim Uslovima korišćenja, Pravilnikom o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke, Zakonom o oglašavanju i drugim važećim propisima.
Oglašavanje i dostavljanje deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke se vrši elektronskim putem, u elektronskom obliku, u skladu sa Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-00404/2011-09 od 11.1.2012. godine.
Proizvođač oglasne poruke dostavlja sledeće podatke: poslovno ime i sedište (mesto, ulica, broj) pravnog lica ili preduzetnika, broj pod kojim je registrovan u odgovarajućem registru za obavljanje delatnosti proizvodnje oglasnih poruka, odnosno pretežne delatnosti, opis pretežne delatnosti prijavljene odgovarajućem registru, matični broj, podatke o odgovornom licu, odnosno fizičkom licu odgovornom za obavljanje delatnosti proizvodnje oglasnih poruka (ime i prezime, mesto i adresa stanovanja);
Oglašivač dostavlja sledeće podatke: poslovno ime i sedište (mesto, ulica, broj) pravnog lica ili preduzetnika, broj pod kojim je registrovan u odgovarajućem registru za obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja, odnosno pretežne delatnosti, opis pretežne delatnosti prijavljene odgovarajućem registru, broj i datum dozvole, saglasnosti ili drugog akta koji je zakonski uslov za obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja i naziv organa koji je izdao taj akt, matični broj, podatke o odgovornom licu, odnosno fizičkom licu odgovornom za obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja (ime i prezime, mesto i adresa stanovanja);
Oglasna poruka sadrži sledeće podatke: tekst, trajanje, dimenzije, način oglašavanja, autoru teksta, muzike, fotografije, ilustracije, dizajna, reditelju, snimatelju slike ili zvuka, izvođaču čiji se lik ili glas koristi u oglasnoj poruci, drugom autoru u smislu propisa o zaštiti autorskih i izvođačkih prava.
Samim dostavljanjem navedenih podataka, lice istovremeno daje izjavu kojom se garantuje tačnost podataka sadržanih u deklaraciji, kao i mesto i datum izdavanja deklaracije, koje se generišu putem automatske obrade podataka, elektronskim putem.

Sadržaj oglasa

U skladu sa Zakonom o oglašavanju, zabranjeno je neistinito, upoređujuće i prevarno oglašavanje, kao i oglašavanje kojim se primaoci oglasne poruke dovode u zabludu.
Oglas može da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naziv oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje odnosno uslugu.
Oglašavanje više predmeta, usluga, ponude ili potražnje ili nečega što nije predmet oglasa (kao što je iznošenje komentara ili ličnog mišljenja i slično) nije dozvoljeno.
Sadržinski, oglas mora da odgovara kategoriji u kojoj je postavljen.
Nadoknada
    Postavljanje oglasa je besplatno.
    Agencija može propisati nadoknadu i naplatiti posebno istaknute oglase, prema Cenovniku.

Zabrana oglašavanja
Zabranjeno je oglašavanje:
-    Pornografije
-    Opojnih droga
-    Oružja (osim sportskog i trofejnog)
-    Duvanskih proizvoda
-    Alkoholnih pića (osim piva i vina)
-    Advokata i advokatskih usluga
-    Lekova, medicinskih sredstava, metoda tradicionalne i alternativne medicine, nadrilekarstva i nadriapotekarstva
-    Piratskih kopija proizvoda.

Zakonom je zabranjeno:
-    oglašavanje kojim se neistinito označava identitet oglašivača, njegova aktivnost, proizvod ili usluga;
-    izostavljanje važnih podataka, upotreba neodređenih ili višeznačnih izraza, zastarelih ili neažurnih navoda ili drugih podataka koji izazivaju zabludu o identitetu oglašivača, njegovoj aktivnosti, proizvodu ili usluzi (vrsti, svojstvima, kvalitetu, poreklu ili drugim podacima o proizvodu ili usluzi) i drugim porukama upućenim primaocu oglasne poruke;
-    oglašavanje koje predstavlja podražavanje ili kopiju drugog lica, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluga;
-    oglašavanje kojim se omalovažava, sumnjiči ili na drugi nedostojan način prikazuje identitet drugog lica, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge;
-    poređenje oglašivača, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge sa drugim oglašivačem, njegovom aktivnošću, proizvodom ili uslugom na štetu drugog, odnosno radi sticanja materijalne koristi;
-    oglašavanje kojim se aludirajući na drugoga, njegovo poslovno ime, naziv, zaštićeni žig, aktivnost, proizvod ili uslugu, iskorišćava ugled tog drugog lica na način kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke.


5. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

Podaci koji se dostavljaju prilikom korišćenja Servisa moraju biti potpuni i uvek tačni.
Registrovani korisnik je u obavezi da svoje podatke blagovremeno ažurira ukoliko dođe do njihove promene.
Podaci se obrađuju isključivo u svrhu pružanja usluga informacionog društva.
Agencija poštuje privatnost svojih korisnika (uključujući i posetioce). Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Agencija neće otkrivati drugom. u slučaju kada je to izričito zakonom propisano. Podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.
Agencija može u skladu sa zakonom prikupiti određene statističke podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Agencija koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšao Servis i njegove sadržaje dodatno usmerila i prilagodila korisnicima.
Agencija ne odgovara za tačnost podataka koja su na Servis unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.
U skladu sa zakonima Republike Srbije, svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz za bilo koji sudski ili inspekcijski postupak.


6. KORISNICI SERVISA

Korisnik Servisa koji putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja smatra se posetiocem. Posetilac nema pristup svim sadržajima Servisa. Korisnicima usluga se osim posetilaca smatraju i pravna i fizička lica koja su se pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja registrovala na Servis (u tekstu: registrovani korisnici).
Registrovanim korisnikom može postati svako punoletno fizičko lice, kao i maloletno fizičko lice uz saglasnost roditelja ili staratelja, kao i uredno registrovano pravno lice. Registrovanim korisnikom se postaje prijavljivanjem na Servis, prihavatanjem ovih Uslova korišćenja i slanjem verifikacionog e-maila. Registrovani korisnik daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.
Potvrdom na verifikacioni e-mail koju je Servis poslao putem elektronske pošte na adresu koju je korisnik naznačio prilikom započinjanja postupka registracije.
Agencija ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, korišćenje, upotrebu Servisa ili korišćenje drugih usluga Agencije bilo kom korisniku u bilo kom trenutku. Agencija ima pravo da otkaže korišćenje i pristup Servisu u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili zakona Republike Srbije.
Registrovani korisnik može otkazati korišćenje, u bilo koje vreme, bez obrazloženja, slanjem e-mail-a o otkazu korišćenja Servisa na adresu otkaz@oglasivozilo.com


7. NEDOSTUPNOST I BEZBEDNOST SERVISA

Agencija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Agencija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat.
Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga, odnosno provajderi.
Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.
Korisnik je obavezan da Servis koristite u skladu sa svim važećim propisima.
U skladu sa pravilima bezbednosti Servisa, Agencija zabranjuje korisnicima da postavlja sadržaj koji uključuje, ali nije ograničen na sledeći zabranjeni sadržaj:
-    koji je otvoreno uvredljiv ili promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu ili pojedinca;
-    uznemirava ili promoviše uznemiravanje druge osobe;
-    eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način;
-    sadrži nagost, preterano nasilje ili uvredljiv sadržaj ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle;
-    traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina;
-    javno objavljuje informacije koje predstavljaju ili stvaraju rizik po privatnost ili bezbednost bilo koje osobe;
-    sadrži ili promoviše informacije za koje znate da su netačne ili koje navode na pogrešan zaključak ili promovišu nedozvoljene aktivnosti ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan ili klevetnički;
-    sadrži ili promoviše nedozvoljenu ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe;
-    uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama ili masovne pošte, instant poruka, „spemovanje“;
-    sadrži stranice sa ograničenim pristupom ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke ili skrivene stranice ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama);
-    podstiče ili promoviše kriminalne aktivnosti ili poslove ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti ili pronalaženje ili kreiranje računarskih virusa;
-    traži lozinke ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika;
-    uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pismene saglasnosti Agencije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje ili piramidalne šeme;
-    uključuje fotografiju ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe ili
-    krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, prava za žigove, prava na ugovor ili neka druga lična prava.
U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste aktivnosti koja je nedozvoljena ili zabranjena na Servisu i putem Servisa:
-    delikte ili kriminalne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, dilovanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, spemovanje, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne;
-    oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih ili nedozvoljenih načina korišćenja usluge informacionog društva;
-    zaobilaženje ili izmena, pokušaj da se zaobiđe ili izmeni ili podsticanje ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija ili softvera koji su deo Servisa;
-    falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor;
-    aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera ili hardvera ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje ili pristup računaru ili računarskoj mreži;
-    mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta ili mreže;
-    prekrivanje ili zamagljivanje oglašavanja preko banera preko HTML/CSS-a ili na neki drugi način;
-    HTML, CSS ili neko drugo kodiranje, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja;
-    bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za automatsko slanje;
-    mešanje sa, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa;
-    imitiranje ili pokušaj imitacije drugog korisnika, osobe ili entiteta;
-    korišćenje tuđeg korisničkog imena ili lozinke u bilo kom trenutku ili odavanje vaše lozinke trećim licima ili dozvola trećim licima da pristupe Nalogu;
-    prodaja ili neki drugi način prenosa registrovanog profila korisnika;
-    korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretirala, zlostavljala ili povredila druga osoba ili entitet ili pokušaj da se to uradi;
-    nedozvoljeni oglas;
-    brisanje ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na poslatom sadržaju, osim ako je to vaš poslati sadržaj;
-    korišćenje meta oznaka ili drugog skrivenog teksta ili metapodataka Agencije, žiga, URL adresa ili naziva proizvoda ili usluga bez prethodne izričite dozvole Agencije;
-    pokušaj  da se ispita, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa ili prekrše bilo koje bezbednosne mere ili mere provere identiteta;
-    prikupljanje ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole;
-    imitiranje ili lažno predstavljanje povezanosti sa drugom osobom ili entitetom, preko unapred poslatog teksta ili drugog oblika socijalnog inženjeringa ili drugi vidovi prevare;
-    korišćenje Servisa na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama ili
-    povreda sistema Servisa ili bezbednosti mreže.
Agencija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve aktivnosti, sadržaj i materijale koji su povezani sa Servisom. Agencija može da istraži sva prijavljena kršenja svojih Uslova korišćenja i drugih prijava, i može da preduzme bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Agencija će istražiti okolnosti koje mogu da uključuju ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage i/ili krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Uslova korišćenja ili kršenje zakona. Agencija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na brisanje vašeg registrovanog naloga, korisničkog imena i korisničkih podataka (profila) i poslatog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Agencije koje koristite, u slučaju  bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili u slučaju da Agencija ne može da verifikuje ili da proveri neku informaciju koju pošaljete Agenciji.

8. ODGOVORNOST AGENCIJE
Servis je samo usluga informacionog društva i Agencija ne skenira i ne cenzuriše korisnike ili ponuđeni i poslati sadržaj.
Poslati sadržaj na ovom Servisu ne prikazuje mišljenja ili ideale Agencije, njenih klijenata i zaposlenih, filijala ili oglašivača. Agencija:
(a) ne garantuje tačnost bilo koje izjave ili tvrdnje o proizvodima ili uslugama koji su ovde navedeni,
(b) nije odgovorna za bilo koji sadržaj na sajtu osim onog koji je sama postavila, i
(c) ne podržava nijednu tvrdnju izrečenu na bilo kojoj stranici.
Agencija nije u zakonskoj obavezi da kontroliše i generalno ne kontroliše poslati sadržaj ili informacije koje šalju druga lica, a koji sadržaj ili informacije je dostupan putem Servisa. Sadržaj trećih lica koje su kreirali i objavili korisnici na Servisu mogu da sadrže linkove do drugih veb-sajtova. Kada pristupate sajtovima trećih lica, to radite na sopstveni rizik. Agencija nema bilo kakvu odgovornost za linkove trećih lica, aplikacije ili usluga koje su objavljene na Servisu ili preko njega, niti preuzima odgovornost za robu ili usluge koje pružaju oglašivači ili veb-sajtovi trećih lica. Moguće je da informacije drugih ljudi budu uvredljive, štetne ili netačne, a u nekim slučajevima će biti pogrešno označene ili nepravilno označene. Očekujemo da budete oprezni i nastupate sa pažnjom kada koristite Servis.
Pošto je potvrda identiteta korisnika na Internetu komplikovan proces, Agencija ne može i neće potvrditi da je svaki korisnik ono što kaže da jeste. Pošto nismo i ne možemo da budemo uključeni u eventualne pregovore, dogovore, ugovore ili bilo kakve druge vrste pravnih odnosa između korisnika i ne možemo da kontrolišemo ponašanje korisnika na bilo kojem sajtu Agencije, u slučaju da ste u sporu sa jednim ili više korisnika, Agenciju (i sve naše agente i zaposlene) oslobađate od odgovornosti za bilo koje tužbe, zahteve i štete (materijalne i nematerijalne, stvarne i posledične, direktne i indirektne) bilo koje vrste i prirode, poznate i nepoznate, očekivane ili neočekivane, otkrivene ili neotkrivene, a koje proističu ili su na bilo koji način povezane sa tim sporovima. Usluge Servisa se pružaju "takve kakve jesu" i kakve su dostupne. Agencija eksplicitno odbacuje odgovornost za bilo koje garancije trećih lica. Prema Zakonu o obligacionim odnosima, Agencija odgovara samo za štetu koju je nekome pričinila u nameri ili gruboj nepažnji.
Agencija može da navede linkove do drugih veb-sajtova ili resursa koji mogu da budu interesantni korisnicima. Kada pristupate veb-sajtovima trećih strana ili se na neki drugi način oslanjate na taj sadržaj, to radite na sopstveni rizik. Svi takvi veb-sajtovi podležu smernicama i procedurama vlasnika tih sajtova, odnosno njihovim korisničkim uslovima. S obzirom na to da nemamo kontrolu nad tim sajtovima ili resursima, kao ni nad pojedincima koji prave njihov sadržaj, prihvatate i saglasni ste da Agencija nije, niti može biti odgovorna za dostupnost tih veb-sajtova ili njihovog sadržaja, niti ih zastupa i nije odgovorna za sadržaj, oglašavanje, proizvode ili druge materijale na tim veb-sajtovima ili dostupnim preko njih, kao ni za resurse ili sadržaj, i neće biti odgovorna za bilo koju štetu koja eventualno nastane u vezi sa korišćenjem tog sadržaja ili oslanjanjem na sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili preko tih veb-sajtova ili resursa.

Odgovornost za posledične štete.
Ni u kom slučaju Agencija, njeni dobavljači ili neka treća lica koja se pominju na bilo kom sajtu Agencije neće biti odgovorni za bilo koje štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajne i posledične štete, gubitak profita ili štete koje proističu od gubitka podataka ili prekida poslovanja), a do kojih dolazi usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kog sajta Agencije i sadržaja Agencije, bez obzira da li se zasniva na garanciji, ugovoru, deliktu ili kakvoj drugoj pravnoj teoriji i bez obzira da li ste bili upozoreni na mogućnost nastanka takvih šteta.

Ograničenje odgovornosti.
Agencija, njeni osnivači, zastupnici, predstavnici, službenici, zaposleni, klijenti, agenti i filijale neće biti odgovorni za bilo koje štete, posebne, posledične ili nastale na neki drugi način, koje proističu ili su na neki način povezane sa vašim učešćem na Servisu, korišćenjem informacija koje ste naveli u vezi sa Servisom, bilo kojim vašim izjavama ili robom ili uslugama koje ste kupili ili dobili, nagrade ili posebne ponude ili beneficije koje ste preuzeli ili na drugi način iskoristili putem Servisa. 
Agencija odgovara samo za onu štetu koju sopstvenim činjenjem prouzrokuje drugima u nameri ili gruboj nepažnji.

Porezi.
Obavezujete se da utvrdite sve poreze i obaveze, uključujući, bez ograničenja, porez na prodaju, korišćenje, prenos, PDV, porez po odbitku i druge poreze i/ili obaveze koji su procenjeni, nastali ili potrebni da se plate ili odbiju iz bilo kog razloga u vezi sa zahtevom za vašim korišćenjem Servisa ili u vezi sa nekom radnjom, nedostatkom radnje ili greškom koju ste načinili vi ili neka od vaših filijala ili neko od vaših zaposlenih, agenata, ugovarača ili predstavnika ("Porezi"), kao i da prikupite, odbijete, prijavite i pošaljete tačan poreski izveštaj poreskoj upravi, kao i da budete na drugi način odgovorni za prikupljanje i plaćanje svih poreza, ukoliko ste prema propisima Republike Srbije obveznik plaćanja poreza koji je primenjiv na sredstva koje stičete na ovakav način.
TAKOĐE STE SAGLASNI DA AGENCIJA, ILI NJENI DOBAVLJAČI ILI TREĆA LICA KOJA SE SPOMINJU NA BILO KOM SAJTU AGENCIJE ILI SERVISU AGENCIJE, NIJE U OBAVEZI DA UTVRDI I PLATI PRIPADAJUĆE POREZE AKO SE, PREMA IMPERATIVNIM NORMAMA PORESKIH ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE VI SMATRATE OBVEZNIKOM UTVRĐIVANJA VISINE, PLAĆANJE, PRIJAVLJIVANJE ILI PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA, A KOJI PROISTIČU IZ BILO KOJE TRANSAKCIJE.


9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Agencija ima pravo da izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.
Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o oglašavanju, Zakona o autorskom i srodnim pravima, kao i drugi propisi Republike Srbije.
Na sve sporove do kojih može doći između Agencije i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Novom Sadu za pravna, odnosno Osnovni sud u Novom za fizička lica
    Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju danom njihovog donošenja.


U Novom Sadu, dana 29.06.2015. godine


 

Prijatelji sajta

Ovde možete videti listu prijatelja našeg sajta

Partneri